Reglement registratie leegstaande woningen en gebouwen

De Vlaamse Wooncode stelt de gemeente aan als coördinator en regisseur van het lokale woonbeleid. Het is wenselijk dat het beschikbaar patrimonium voor wonen optimaal benut wordt.

Op basis van het decreet grond- en pandenbeleid kunnen gemeenten een leegstandsregister bijhouden. De langdurige leegstand van woningen en gebouwen in de gemeente moet voorkomen en bestreden worden.

Een gemeentelijk reglement legt de indicaties van leegstand en de procedure tot vaststelling van de leegstand vast. De vrijstellingen van inventarisatie en/of heffing die in dit reglement zijn opgenomen sluiten het best aan bij de noden en het beleid van de gemeente.

Orgaan van goedkeuring: gemeenteraad

Datum van goedkeuring: 30 november 2017

Datum van bekendmaking: 6 december 2017