Naar inhoud
Hinder

In een gemeente bestaan hinder en overlast vaak uit kleinere overtredingen. Het gaat om hinderlijke of ergerlijke zaken als hondenpoep, zwerfvuil of lawaaioverlast. De regels staan in het gemeentelijk politiereglement. Vroeger moest men het parket of het gerecht inschakelen om tegen deze overtredingen op te treden. Voortaan kan de gemeente zelf administratieve sancties opleggen en hiermee snel en efficiënt optreden tegen overlast.

Alle overtredingen tegen het politiereglement kunnen voortaan bestraft worden met administratieve sancties. Er zijn vier types:

  1. de geldboete, met een maximum van 250 euro
  2. de schorsing van een toelating of vergunning die eerder door het gemeentebestuur werd afgeleverd
  3. de intrekking van een toelating of vergunning die eerder door het gemeentebestuur werd afgeleverd
  4. de tijdelijke of definitieve sluiting van een inrichting.

Voorlopig zal enkel de politie de inbreuken vaststellen. Later kunnen eventueel ook ambtenaren van de gemeente deze bevoegdheid krijgen.

Om de overtreder van het politiereglement de kans te bieden de schade die hij heeft aangebracht te herstellen of te vergoeden, is een bemiddelingsprocedure mogelijk. De procedure wordt gevoerd door een sanctionerend ambtenaar.

Je vindt het volledige, aangepaste politiereglement op deze website, of je kan het raadplegen in de bibliotheken van Zwijndrecht (Binnenplein 1) en Burcht (John Tulpinckstraat 2).