Aankoop, verkoop of opdelen van gronden

Er is een belangrijk verschil tussen het opsplitsen van gronden en het verkavelen ervan, namelijk het al dan niet realiseren van een bouwgrond. Het opsplitsen van gronden betreft het verdelen van een grond, doch niet met de bedoeling om nieuwe bouwgronden te realiseren. Zo kan een terrein opgesplitst worden om bv. een deel ervan te verkopen aan een buur om zo zijn tuin te vergroten. Op dit afgesplitste deel kunnen zelfs ook gebouwen staan.

Wordt een terrein evenwel opgedeeld in twee of meer kavels om minstens één ervan te verkopen, te verhuren voor meer dan 9 jaar, een erfpacht of een opstalrecht op te vestigen met het doel daarop woningbouw te realiseren (ook voor vaste of verplaatsbare inrichtingen), dan spreken we van een verkaveling. In dat geval dient verplicht een verkavelingsvergunning aangevraagd.

Een verkaveling kan ook aangewend worden om een bestaand terrein op te delen in 2 of meer kavels om minstens één ervan te verkopen, te verhuren voor meer dan 9 jaar, een erfpacht of een opstalrecht op te vestigen met het doel daarop industriële, ambachtelijke of commerciële gebouwen of constructies op te bouwen. In deze specifieke gevallen is een verkavelingsaanvraag evenwel niet verplicht.

Afhandeling

Uiteraard kan je met al je vragen terecht bij de dienst Ruimtelijke Ordening, dat bevelen we trouwens sterk aan. Zo krijg je steeds de volledige en juiste informatie specifiek van toepassing op jouw situatie. Als je je voorafgaandelijk wil informeren, vind je hieronder voor de verschillende procedures de nodige informatie.

Een kleine waarschuwing vooraf toch: de hieronder aangeboden informatie wordt weliswaar steeds bijgewerkt doch blijft vrij algemeen. Hou daar rekening mee.