Aanvraag vergunning taxidienst

Vanaf 01 januari 2020 kun je een nieuwe vergunning individueel bezoldigd personenvervoer (IBPV) aanvragen voor het uitbaten van een taxidienst.

De twee bestaande vergunningstelsels voor taxidiensten en diensten voor verhuur van voertuigen met bestuurder (VVB) worden vervangen door één vergunning Individueel Bezoldigd Personenvervoer (IBPV).

Met deze vergunning kun je 4 diensten naar keuze aanbieden:

  • straattaxi: het voertuig wordt aangeboden op de openbare weg;
  • standplaatstaxi: het voertuig mag de openbare taxistandplaatsen van een gemeente gebruiken, mits een machtiging van de gemeente;
  • ceremonieel vervoer: het voertuig mag gebruikt worden voor ceremonies van minstens 3 uur, op basis van een schriftelijke overeenkomst;
  • openbaar–vervoertaxi: opdrachten voor het gebruik van het voertuig via de mobiliteitscentrale.

Lopende vergunningen blijven geldig tot hun vervaldatum!

Voorwaarden

Afhankelijk van het type vervoer dat je wil uitvoeren, gelden specifieke voorwaarden .

Standplaatstaxi's moeten een machtiging aanvragen bij de gemeente waar de standplaats gelegen is. 

Vanaf 1 juli 2020 moet elke bestuurder in het bezit zijn van een bestuurderspas (zie aanvraag bestuurderspas). Deze aanvraag gebeurt in de gemeente van domicilie.

Hoe aanvragen ?

Vraag de vergunning IPBV aan

De gemeente reikt de vergunning IBPV uit aan exploitanten op haar grondgebied en is geldig voor 5 jaar voor heel Vlaanderen.

Kostprijs

Lopende vergunningen, die geldig zijn tot uiterlijk 31 december 2024, zijn een jaarlijkse retributie verschuldigd van 250 euro per voertuig, jaarlijks geïndexeerd. 

Nieuwe vergunningen vanaf 1 januari 2020 zijn een jaarlijkse retributie verschuldigd van 350 euro per voertuig. Als het voertuig voldoet aan de minimale emissienormen die gelden nà 01/01/2025, bedraagt de retributie 250 euro.

Reglement

Voor lopende vergunningen het decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg (B.S. 21 augustus 2001) en het besluit van 18 juli 2003 van de Vlaamse regering betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder (B.S. 19 september 2003).

Voor vergunningen vanaf 1 januari 2020 het decreet van 29 maart 2019 betreffende het individueel bezoldigd personenvervoer en het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de exploitatievoorwaarden voor het individueel bezoldigd personenvervoer (8 november 2019).

Meer info

Uitbaters van taxidiensten of verhuurders van voertuigen kunnen de toestemming krijgen voor een tijdelijke vervanging van een taxivoertuig of een verhuurvoertuig met bestuurder.

Een vergund voertuig kan tijdelijk vervangen worden wanneer het niet langer dienst kan doen door:

  • een ongeval
  • een ernstig technisch defect
  • brand
  • diefstal

Het vervangingsvoertuig is ingeschreven bij de gemeente en mag maximaal voor een periode van 3 maanden gebruikt worden.

Vul onderstaand aanvraagformulier in en bezorg dit samen met de nodige bewijsstukken aan de dienst lokale economie. Liefst per mail lokale.economie@zwijndrecht.be .