Afsprakennota gemeentelijke adviesraden

In de gemeente zijn volgende raden erkend als gemeentelijk adviesorgaan:

de cultuurraad; de sportraad; de jeugdraad; de milieuraad; de welzijnsraad; de raad voor lokale economie; de Derdewereldraad; de seniorenraad; de bibliotheekraad; het lokaal overleg kinderopvang.

De raden worden betrokken bij de voorbereiding en de uitvoering van het gemeentlijk beleid. Door de gemeenteraad werd een afsprakennota gemeentelijke adviesraden goedgekeurd. Deze nota vind je hier.