B: Afsprakennota adviesraden gemeente Zwijndrecht

De burgemeester maakt bekend dat de gemeenteraad in zitting van 21 november 2019 volgend dossier heeft goedgekeurd: Afsprakennota adviesraden gemeente Zwijndrecht. Dit treedt in werking op 21 november 2019. 

De beslissing is te raadplegen op de gemeentelijke website en ligt ter inzage op de dienst Interne Organisatie – team communicatie. 

Dit werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 op 25 november 2019.

Reglement

Wet van de Civiele Veiligheid van 15 mei 2007, art. 39

wet van 9 november 2015 houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken