B: Afsprakennota bestuursorganen - algemeen directeur - managementteam

De burgemeester maakt via de webtoepassing van de gemeente bekend dat de gemeenteraad in zitting van 29 augustus 2019 en de raad van maatschappelijk werk van 29 augustus 2019 kennis heeft genomen van de afsprakennota tussen het college van burgemeester en schepenen, vast bureau, bijzonder comité sociale dienst, burgemeester, voorzitter vast bureau, voorzitter bijzonder comité sociale dienst, algemeen directeur en managementteam.

Dit werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 op 3 september 2019.

Reglement

Wet van de Civiele Veiligheid van 15 mei 2007, art. 39

wet van 9 november 2015 houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken