B: Huishoudelijk reglement polyvalente zaal jeugdcentrum Den Trechter: aanpassingen

Het college van burgemeester en schepenen maakt bekend dat de gemeenteraad op 20 december 2018 volgend dossier heeft goedgekeurd: Aanpassingen huishoudelijk reglement polyvalente zaal jeugdcentrum Den Trechter. Dit besluit treedt in werking op 1 februari 2019. 

Dit werd bekendgemaakt op de website op 27 december 2018 overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005. 

Het dossier ligt tevens ter inzage op de dienst Sport/Jeugd.

Reglement

Wet van de Civiele Veiligheid van 15 mei 2007, art. 39

wet van 9 november 2015 houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken