B: Kennisname en beraadslaging bezwaren voorafgaand onderzoek commodo et incommodo belastingreglementen

In zitting van 25 juni 2020 besliste de gemeenteraad om volgende gemeentebelastingen te heffen:

Directe belasting op de tanks en vergaarbakken met commerciële of industriële doeleinden

Belastingreglement op motoren, hefvermogen en drijfkracht

Belastingreglement op brandstofdistributieapparaten

Belastingreglement op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en gelijkgestelde producten

Het schepencollege ging over tot een voorafgaand onderzoek de commodo et incommodo betreffende bovenstaande belastingreglementen.

Mogelijke bezwaren moesten aan het schepencollege worden voorgelegd, hetzij schriftelijk vóór 28 juli 2020, hetzij mondeling op 28 juli 2020 van 13.30 uur tot 14.30 uur, wanneer het openbaar onderzoek zal worden gesloten.

De burgemeester maakt bekend dat de gemeenteraad op 24 september 2020 kennisnam en beraadslaagde over de ingediende bezwaren naar aanleiding van het voorafgaandelijk onderzoek de commodo et incommodo – belastingreglementen.

De gemeenteraad neemt kennis van de bezwaren en besluit na beraadslaging om de geformuleerde bezwaren te verwerpen en om de belastingreglementen te handhaven.

Deze reeds door de gemeenteraad gestemde belastingreglementen worden als definitief beschouwd en zullen aan de toezichthoudende overheid overgemaakt worden.

Dit werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 op de website op 30 september 2020 en ligt tevens ter inzage op de dienst Financiën.