B: Rechtspositieregeling gemeentepersoneel - wijziging

De burgemeester maakt bekend dat het college van burgemeester en schepenen in zitting van 14 september 2021 volgend dossier heeft goedgekeurd:


Wijziging rechtspositieregeling gemeentepersoneel. 


Dit treedt in werking op 20 september 2021. 

De beslissing is te raadplegen op de gemeentelijke website en ligt ter inzage op de dienst Personeel.

Dit werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 op 15 september 2021.