B: Reglement op de selectieprocedures - wijziging

De burgemeester maakt bekend dat het college van burgemeester en schepenen in zitting van 21 september 2021 volgend dossier heeft goedgekeurd:


Nieuw reglement selectieprocedures


Dit treedt in werking op 27 september 2021. 

De beslissing is te raadplegen op de gemeentelijke website en ligt ter inzage op de dienst personeel.

Dit werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 op 22 september 2021.