B: Toelagereglement aanvullende aanpassingsvergoeding

De voorzitter van het vast bureau maakt bekend dat de raad voor maatschappelijk welzijn in zitting van 26 augustus 2021 volgend dossier heeft goedgekeurd: Toelagereglement aanvullende aanpassingsvergoeding. Dit treedt in werking op 1 januari 2021. Dit reglement vervangt het reglement dat door de gemeenteraad in zitting van 26 augustus 2021 werd opgeheven met ingang van 1 januari 2021.

De beslissing is te raadplegen op de gemeentelijke website en ligt ter inzage op de dienst Financiën. 

Dit werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 op 1 september 2021.