B: Toelagereglement vieringen

De burgemeester maakt bekend dat de gemeenteraad in zitting van 17 november 2022 volgend dossier heeft goedgekeurd: Toelagereglement vieringen

Dit treedt in werking op 1 januari 2023. 

De beslissing is te raadplegen op de gemeentelijke website en ligt ter inzage op de dienst Financiën. 

Dit werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 op 22 november 2022.