B:Belastingreglement op de voor het publiek toegankelijke ruimten van commerciële vestigingen: opheffing

Het college van burgemeester en schepenen maakt bekend dat de gemeenteraad op 25 oktober 2018 volgend dossier heeft goedgekeurd: Belastingreglement op de voor het publiek toegankelijke ruimten van commerciële vestigingen - opheffing. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2019.

Dit werd bekendgemaakt op de website op 31 oktober 2018 overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005.

Het dossier ligt tevens ter inzage op de dienst Financiën.

Reglement

Wet van de Civiele Veiligheid van 15 mei 2007, art. 39

wet van 9 november 2015 houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken