B: Gebruiksreglement gemeentelijke sportinfrastructuur

Het college van burgemeester en schepenen maakt bekend dat de gemeenteraad op 28 juni 2018 volgend dossier heeft goedgekeurd: Gebruiksreglement gemeentelijke sportinfrastructuur. Dit besluit treedt in werking op 9 juli 2018.

Dit werd bekendgemaakt op de website op 4 juli 2018 overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005. 

Het dossier ligt tevens ter inzage op de dienst Sport/Jeugd.

Reglement

Wet van de Civiele Veiligheid van 15 mei 2007, art. 39

wet van 9 november 2015 houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken