Bekendmaking: Gebruiksreglement Zorg + Parkeren

Het college van burgemeester en schepenen maakt bekend dat de gemeenteraad in zitting van 21 december 2017 het gebruiksreglement parkeren + zorg heeft goedgekeurd met ingang van 1 februari 2018.

Dit werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 op 3 januari 2018.

Dit reglement ligt ter inzage op de dienst Welzijn of vind je hier.

Reglement

Wet van de Civiele Veiligheid van 15 mei 2007, art. 39

wet van 9 november 2015 houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken