B: Reglement op de selectieprocedures

De burgemeester maakt bekend dat het college van burgemeester en schepenen in zitting van 27 februari 2018 onderstaand reglement heeft goedgekeurd:

Reglement op de selectieprocedures. Het reglement ligt ter inzage op de Personeelsdienst, het trad in werking met ingang van 27 februari 2018.

Dit wordt bekendgemaakt op de website op 28 februari 2018 overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005.

 

Reglement

Wet van de Civiele Veiligheid van 15 mei 2007, art. 39

wet van 9 november 2015 houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken