B: Reglement registratie leegstaande woningen en gebouwen

Het college van burgemeester en schepenen maakt bekend dat de gemeenteraad in zitting van 30 november 2017 volgend dossier heeft goedgekeurd met ingang van 1 januari 2018: Reglement registratie leegstaande woningen en gebouwen. 

Dit reglement is te raadplegen op de gemeentelijke website en ligt ter inzage op de dienst Sociale Zaken / Woonloket.

Dit werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 op 6 december 2017.

 

Reglement

Wet van de Civiele Veiligheid van 15 mei 2007, art. 39

wet van 9 november 2015 houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken