B: Retributiereglement openbare bibliotheek

Het college van burgemeester en schepenen maakt bekend dat de gemeenteraad in zitting van 30 november 2017 volgend dossier heeft goedgekeurd met ingang van 1 januari 2018: Retributiereglement openbare bibliotheek. 

Dit reglement is te raadplegen op de gemeentelijke website en ligt ter inzage op de dienst Financiën.

Dit werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 op 6 december 2017.

Reglement

Wet van de Civiele Veiligheid van 15 mei 2007, art. 39

wet van 9 november 2015 houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken