B: Subsidiereglement toegankelijke handelspanden

Het college van burgemeester en schepenen maakt bekend dat de gemeenteraad op 24 mei 2018 volgend dossier heeft goedgekeurd: Subsidiereglement toegankelijke handelspanden. Dit besluit treedt in werking op 11 juni 2018.

Dit werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 op 30 mei 2018. 

De beslissing is te raadplegen op de gemeentelijke website of kan geraadpleegd worden op de dienst Financiën.

Reglement

Wet van de Civiele Veiligheid van 15 mei 2007, art. 39

wet van 9 november 2015 houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken