Bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning: Antwerpsesteenweg 320

Referentie gemeente 2018/00072
Referentie omgevingsvergunning OMV_2018068317
Project Werkplaats voor het bewerken, samenstellen en lassen van stalen constructies
Ligging Antwerpsesteenweg 320 te 2070 Zwijndrecht

Afdeling 11011, sectie A, perceel 615Y2

Het college van burgemeester en schepenen heeft de melding ingediend door Braeckman Steel Construction, Antwerpsesteenweg 320 te 2070 Zwijndrecht ontvangen.

De melding werd ingediend op 29/05/2018.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Antwerpsesteenweg 320 te 2070 Zwijndrecht en met als kadastrale ligging Afdeling 11011, sectie A, perceel 615Y2.

Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag onderzocht rekening houdend met de terzake geldige wetgeving, in het bijzonder het omgevingsdecreet.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 26/06/2018 HET VOLGENDE BESLIST:

Het college neemt akte van de melding.

BEROEPSPROCEDURE

De Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen de aktename of de niet-aktename van een melding. U zendt hiertoe een beroepschrift per aangetekende brief (of tegen ontvangstbewijs) naar:

– Vlaamse minister van Leefmilieu, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel

Artikel 105 van het Decreet omgevingsvergunning bepaalt dat het beroep moet worden ingesteld binnen een termijn van vijfenveertig dagen die ingaat de dag na de eerste dag van de aanplakking van de beslissing.

Bezorg gelijktijdig bij beveiligde zending (bij aangetekende brief, of tegen ontvangstbewijs, of via het omgevingsloket) een afschrift van uw beroepschrift aan:

  1. de melder behalve als hij zelf het beroep instelt;
  2. het college van burgemeester en schepenen behalve als die zelf het beroep instelt.

Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing.

Vermeld in uw beroepschrift het volgende (Art. 87. §1.):

- uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;

- de volgende referentie: 2018/00072– ref. OMV-loket OMV_2018068317;

- de redenen waarom u beroep aantekent;

- een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze aktename of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingvergunning;

- of u gehoord wenst te worden.

Het rolrecht dat verschuldigd is per verzoekende partij bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging bedraagt 200 euro. Het rolrecht dat verschuldigd is per verzoekende partij bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of van een verzoekschrift tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid, bedraagt 100 euro. Dit rolrecht is te betalen binnen de 15 dagen.

Stort de dossiertaks op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met vermelding van het dossiernummer.

Het gescande bewijs van betaling voeg je toe als bijlage bij de aanvraag of het beroep.

De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u in artikel 105 en volgende van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning.