Bekendmaking beslissing aanvraag tot omgevingsvergunning: Kapeldijkstraat 21, Kapeldijkstraat 21X, Kapeldijkstraat 2X

Referentie omgevingsloket: OMV_2020075486
Referentie gemeente: 2020/00168
Inrichtingsnummer:  
Projectnaam omgevingsloket: Elia Asset - OKV 150kV Kallo - Ketenisse
Administratieve ligging:Kadastrale ligging: Kapeldijkstraat 21, Kapeldijkstraat 21X, Kapeldijkstraat 2X te 9120 Beveren

Afdeling 11056, sectie F, perceel 17A3Afdeling 46010, sectie B, perceel 15D, 17M, 38B, 38D, 38E, 40B, 42A, 45_, 46/04R, 46A, 46B, 61Bsectie E, perceel 281C, 281H, 281K, 281L, 295C, 314D, 314E, 327A, 335B, 345F, 345M2, 345V, 360C, 360Lsectie F, perceel 1205A

ELIA ASSET, Keizerslaan 20 te 1000 Brussel heeft op 6/07/2020 een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

 De aanvraag heeft als korte omschrijving : Elia Asset - OKV 150kV Kallo - Ketenisse.

 De Vlaamse Regering heeft het volgende beslist:

De omgevingsvergunning wordt verleend onder voorwaarden voor onbepaalde duur.

 De beslissing ligt van 23/12/2020 tot en met 22/01/2021 na de aanplakking ter inzage op de dienst Leefomgeving van de gemeente Zwijndrecht, Binnenplein 1. Tijdens de openingsuren van de dienst kan u mits afspraak (via https://www.zwijndrecht.be of 0800/ 99 604) de beslissing inkijken. De beslissing kan ook worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/).

Afgeleverd te Zwijndrecht, 22/12/2020

BEROEPSPROCEDURE

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie aan: 

Raad voor Vergunningsbetwistingen

p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges Koning Albert II-laan 35 bus 81

1030 Brussel

Doe dit op straffe van onontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 45 dagen te rekenen vanaf (de datum van de eerste dag van aanplakking). Deze dag is niet inbegrepen.

Dien het verzoekschrift in vijfvoud in, namelijk één origineel en vier fotokopies of een digitale kopie.

Bezorg gelijktijdig een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan:

  •  de aanvrager (u vindt het adres van deze laatste in de beslissing).
  •  het Vlaamse Gewest of de betrokken gewestelijke Omgevingsambtenaar

DEPARTEMENT OMGEVING

Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en –projecten (GOP)

Koning Albert II-laan 20 bus 8

1000 Brussel

Vermeld in het verzoekschrift minstens de volgende gegevens:

  1. uw naam, hoedanigheid, woonplaats of zetel en gekozen woonplaats in België en in voorkomend geval een telefoonnummer en een e-mailadres;
  2. (*) het Vlaamse Gewest of (*) de betrokken Gewestelijke Omgevingsambtenaar en het hierboven vermelde adres van het Departement Omgeving als verweerder;
  3. het voorwerp van het beroep;
  4. een uiteenzetting van de feiten en de ingeroepen middelen;
  5. een inventaris van de overtuigingsstukken.

U bent een rolrecht verschuldigd van:

  •  200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging
  •  100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.

Betaal het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.

De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in het decreet van

4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges.

(http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen)