Bekendmaking beslissing Omgevingsvergunning : Fortlaan zn.

Referentie omgevingsloket: OMV_2021156199
Referentie gemeente: 2021/00242
Inrichtingsnummer:  
Project: Regularisatie van een gewijzigde dakconstructie van een ambachtelijk gebouw en van lengte uitbouw berging aan bijgebouw. Herstel van oorspronkelijke functie 'bedrijvigheid' (ambacht) en herstel van breedte uitbouw berging aan bijgebouw.
Administratieve ligging:Kadastrale ligging: Afdeling 11056, sectie B, perceel 766R3

de heer Luc Van Raemdonck heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

Kort omschreven gaat het over Regularisatie van een gewijzigde dakconstructie van een ambachtelijk gebouw en van lengte uitbouw berging aan bijgebouw. Herstel van oorspronkelijke functie 'bedrijvigheid' (ambacht) en herstel van breedte uitbouw berging aan bijgebouw. 

De aanvraag heeft als adres: Fortlaan zn, Afdeling 11056, sectie B, perceel 766R3

 Het college van burgemeester en schepenen heeft op 31/05/2022 het volgende beslist: gedeeltelijke weigering en gedeeltelijke vergunning met voorwaarden. Tegen deze beslissing van het college werd beroep ingediend bij de deputatie.

 De deputatie heeft op 27/10/2022 het volgende beslist: Weigering.

De beslissing ligt van 17 november 2022 tot en met 16 december 2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Leefomgeving, op volgend adres: Binnenplein 1. 

De vergunning kan worden ingekeken tijdens de openingsuren van de dienst, mits afspraak (via www.zwijndrecht.be of 0800/ 99 604).

 

 BEROEPSPROCEDURE

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging

 •  ofwel analoog per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie aan: 

Raad voor Vergunningsbetwistingen

p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges Koning Albert II-laan 35 bus 81

1030 Brussel

 • ofwel digitaal via het loket dat de Dienst van de Bestuursrechtscolleges ter beschikking stelt waarop documenten in het kader van de rechtspleging elektronisch kunnen worden neergelegd. U vindt dat loket op www.dbrc.be/loket 

Het verzoekschrift moet ingediend worden binnen een vervaltermijn van 45 dagen te rekenen vanaf de datum van de eerste dag van aanplakking. Deze dag is niet inbegrepen.

Dien het verzoekschrift in vijfvoud in, namelijk één origineel en vier fotokopies of een digitale kopie.

Bezorg gelijktijdig een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan:

 • de vergunningsaanvrager (het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing)
 • De deputatie van de provincie Antwerpen (Dienst omgevingsberoepen, Koning Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen)

Vermeld in het verzoekschrift minstens de volgende gegevens:

 1. uw naam, hoedanigheid, woonplaats of zetel, de gekozen woonplaats in België en in voorkomend geval een telefoonnummer en een e-mailadres;
 2. de deputatie van de provincie en het hierboven vermelde adres als verweerder;
 3. het voorwerp van het beroep;
 4. een uiteenzetting van de feiten en de ingeroepen middelen;
 5. een inventaris van de overtuigingsstukken.

U bent een rolrecht verschuldigd van:

 • 200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging
 • 100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.

Betaal het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.

De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges.

(http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen)