Bekendmaking beslissing Omgevingsvergunning : Afdeling 11011, sectie B, perceel 1396N, 1396PAfdeling 46016, sectie D, perceel 1392G

Referentie omgevingsloket: OMV_2018078169
Referentie gemeente: 2018/00189
Inrichtingsnummer: 20180625-0047
Projectnaam omgevingsloket: Belgomine Zwijndrecht gasolie extra
Kadastrale ligging: Afdeling 11011, sectie B, perceel 1396N, 1396PAfdeling 46016, sectie D, perceel 1392G

Belgomine nv. heeft op 4/10/2018 een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting.

De aanvraag heeft als korte omschrijving: plaatsing bovengrondse gasolie extra tank en aanpassingen vergunde toestand tankstation.

De gewestelijke omgevingsambtenaar heeft het volgende beslist:

De omgevingsvergunning wordt verleend.

De beslissing ligt van 07/06/2019 tot en met 06/07/2019 ter inzage:

 

  • op de dienst Leefomgeving van de gemeente Zwijndrecht, Laarstraat 90, 2070 Zwijndrecht
  • op de Milieudienst van de gemeente Beveren, Gravendreef 5A, 9120 Beveren

Voor Zwijndrecht: tijdens de openingsuren van de dienst kan u mits afspraak (via https://www.zwijndrecht.be of 0800/ 99 604) de beslissing inkijken. De beslissing kan ook worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/).

BEROEPSPROCEDURE

Tegen deze beslissing kan een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging worden ingediend bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen op het volgende adres:

Raad voor Vergunningsbetwistingen

p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges

Koning Albert II-laan 35 bus 81

1030 Brussel

U doet dit op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending (dit is per aangetekendebrief of door neerlegging ter griffie) binnen een vervaltermijn van 45 dagen die ingaat de dagna de betekening van deze beslissing.

Het verzoekschrift wordt in vijfvoud ingediend, namelijk één origineel en vier afschriften (fotokopies of een digitale kopie). Gelijktijdig met de indiening van het verzoekschrift stuurt u een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan de verwerende partij (dit is de overheid die de beslissing genomen heeft).

U bent een rolrecht verschuldigd van

- 200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging

- 100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.

U betaalt het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.

Meer info

De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges.

Meer info vindt u op de website van de Raad voor Vergunningbetwistingen.(http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen)