Bekendmaking beslissing Omgevingsvergunning : Boomgaardstraat 138

Referentie gemeente 2018/00032
Referentie omgevingsvergunning OMV_2018035102
Project Isoleren voorgevel en afwerken met crepi
Ligging Boomgaardstraat 138 te 2070 Zwijndrecht

Afdeling 11011, sectie A, perceel 248F2

Bovenvermelde aanvraag omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen van Rose-Marie Bressinck, Boomgaardstraat 138 te 2070 Zwijndrecht, werd verleend door het college van burgemeester en schepenen.

Het betreft een aanvraag tot :

Isoleren voorgevel en afwerken met crepi

Gelegen te :

Boomgaardstraat 138 te 2070 Zwijndrecht

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 19 juni 2018 HET VOLGENDE BESLIST:

Vergunning.

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager. De omgevingsvergunning wordt gedurende 30 dagen aangeplakt van 28 juni 2018 tot en met 27 juli 2018. Melding hiervan wordt doorgegeven via het omgevingsloket.

Beroepsmogelijkheden

Tegen deze beslissing van het college van burgemeester en schepenen kan een administratief beroep ingesteld worden bij de Deputatie van de Provincie Antwerpen. Het indienen van dit beroep kan digitaal of per beveiligde zending binnen een termijn van 30 dagen te tellen de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.
Tegelijk met het beroep moet u via een beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift bezorgen aan:

  1. de vergunningsaanvrager (behalve als die zelf het beroep instelt);
  2. het college van burgemeester en schepenen (behalve als het zelf het beroep instelt).

Er dient een dossiertaks van 100 € betaald te worden bij het indienen van het beroep (IBAN: BE74 0910 2158 0307). Vermeld steeds het OMV-kenmerk van de aanvraag op het betalingsbewijs!

De samenstelling van het beroepsschrift hangt af van de bestreden beslissing en de procedure die ze heeft doorlopen. Info hierover vindt u op http://www.omgevingsloketvlaanderen.be/beroepsprocedure