Bekendmaking beslissing Omgevingsvergunning : Canadastraat 11

Referentie gemeente 2018/00004
Referentie omgevingsvergunning OMV_2018000434
Project 3M nv: nieuwe betonverharding voor gebouw nr.14
Ligging Canadastraat 11 te 2070 Zwijndrecht

Afdeling 11056, sectie A, perceel 467E

Bovenvermelde aanvraag omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen van Jan 3M Belgium, Hermeslaan 7 te 1831 Machelen (Brab.), werd verleend door de Deputatie van de Provincie Antwerpen.

Het betreft een aanvraag tot:

3M nv: nieuwe betonverharding voor gebouw nr.14

DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 22/03/2018 HET VOLGENDE BESLIST:

Vergunning

De Deputatie van de Provincie Antwerpen geeft de vergunning af aan de aanvrager. De omgevingsvergunning wordt gedurende 30 dagen aangeplakt van 26 april 2018 tot 25 mei 2018. Melding hiervan wordt doorgegeven via het omgevingsloket.

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst Leefomgeving, op volgend adres:

Laarstraat 90, 2070 Zwijndrecht, en dit van 26 april 2018 tot 25 mei 2018.

Inzage is mogelijk na voorafgaandelijke afspraak via www.zwijndrecht.be of tel. 0800/99 604.

BEROEPSPROCEDURE

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing als u gevolgen ondervindt of waarschijnlijk gevolgen ondervindt van deze

beslissing of als u een belang hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning.

De Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg. U zendt hiertoe een beroepschrift per aangetekende brief (of tegen ontvangstbewijs) naar:

– Vlaamse minister van Leefmilieu, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel

Artikel 105 van het Decreet omgevingsvergunning bepaalt dat het beroep moet worden ingesteld binnen een termijn van vijfenveertig dagen die ingaat de dag na de eerste dag van de aanplakking van de beslissing.

Bezorg gelijktijdig bij beveiligde zending (bij aangetekende brief, of tegen ontvangstbewijs, of via het omgevingsloket) een afschrift van uw

beroepschrift aan:

  1. de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
  2. de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
  3. het college van burgemeester en schepenen behalve als die zelf het beroep instelt.

Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing.

Vermeld in uw beroepschrift het volgende (Art. 87. §1.):

- uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;

- de volgende referentie: 2018/00004– ref. OMV-loket OMV_2018000434;

- de redenen waarom u beroep aantekent;

- een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming

 over de afgifte van de omgevingvergunning;

- of u gehoord wenst te worden.

Het rolrecht dat verschuldigd is per verzoekende partij bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging bedraagt 200 euro. Het rolrecht dat verschuldigd is per verzoekende partij bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of van een verzoekschrift tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid, bedraagt 100 euro. Dit rolrecht is te betalen binnen de 15 dagen.

Stort de dossiertaks op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met vermelding van het dossiernummer.

Het ingescande bewijs van betaling voeg je toe als bijlage bij de aanvraag of het beroep.

De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u in artikel 52 en volgende van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

En de artikelen 86 en 87 in het bijhorende Besluit omgevingsvergunning van de Vlaamse Regering van 27 november 2015.