Bekendmaking beslissing Omgevingsvergunning : Canadastraat 13

Referentie omgevingsloket: OMV_2020108206
Referentie gemeente: 2020/00171
Inrichtingsnummer: 20200730-0022
Project: bouw en exploitatie van windturbine ZWD-11
Administratieve ligging:Kadastrale ligging: Canadastraat 13 te 2070 Zwijndrecht

Afdeling 11056, sectie A, perceel 467Fsectie H, perceel 353B2

NV WIND AAN DE STROOM heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting.

Kort omschreven gaat het over de bouw en exploitatie van één windturbine ZWD-11. 

De aanvraag heeft als adres: Canadastraat 13 te 2070 Zwijndrecht, kadastrale gegevens afdeling 1, sectie A, perceelnummer 467F en sectie H, perceelnummer 353/B2

 De deputatie van de provincie Antwerpen heeft op 18/02/2021 het volgende beslist: deels verlenen van de vergunning. Tegen deze beslissing van de deputatie werd beroep ingediend bij de Vlaamse Regering.

 De Vlaamse Regering heeft op 9/07/2021 het volgende beslist : de vergunning wordt geweigerd.

De beslissing ligt van 16/07/2021 tot en met 15/08/2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Leefomgeving, op volgend adres: Binnenplein 1. 

De vergunning kan worden ingekeken tijdens de openingsuren van de dienst, mits afspraak (via www.zwijndrecht.be of 0800/ 99 604).

 

 BEROEPSPROCEDURE

U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen op het volgende adres:

Raad voor Vergunningsbetwistingen

p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges

Koning Albert II-laan 35 bus 81

1030 Brussel

U doet dit op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending (dit is per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie) binnen een vervaltermijn van 45 dagen die ingaat de dag na de betekening van deze beslissing.

U dient het verzoekschrift in vijfvoud in, namelijk één origineel en vier afschriften (fotokopies of een digitale kopie).

Gelijktijdig met de indiening van het verzoekschrift stuurt u een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan de verwerende partij. Dit is de overheid die de beslissing genomen heeft, per adres: BJO-juridischeprocedures.omgeving@vlaanderen.be

U bent een rolrecht verschuldigd van

  •  200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging;
  •  100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.

U betaalt het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad.

Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.

De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges.

Inlichtingen en toelichting vindt u op de website van de Raad voor Vergunningsbetwistingen

(http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen)

alert-box-close-text

Info over de PFOS-verontreiniging 

Meer info over PFOS