Bekendmaking beslissing Omgevingsvergunning : Canadastraat ZN

Referentie omgevingsloket: OMV_2018100829
Referentie gemeente: 2018/00124
Inrichtingsnummer: 20180531-0095
Project: Elia Asset - Hoogspanningsstation ZWIJNDRECHT
Administratieve ligging:Kadastrale ligging: Canadastraat ZN te 2070 Zwijndrecht

Afdeling 11056, sectie A, perceel 454D

Elia Asset, Keizerlaan 20 te 1000 Brussel heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting.

Kort omschreven gaat het over Hoogspanningsstation ZWIJNDRECHT.

De aanvraag heeft als adres: Canadastraat ZN te 2070 Zwijndrecht

De deputatie heeft op 19/10/2018 het volgende beslist: Vergunning met voorwaarden.

De beslissing ligt van 29/10/2018 tot en met 28/11/2018 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Leefomgeving, op volgend adres: Laarstraat 90.

De vergunning kan worden ingekeken tijdens de openingsuren van de dienst, mits afspraak (via www.zwijndrecht.be of 0800/ 99 604).

BEROEPSPROCEDURE

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift

ofwel via www.omgevingsloket.be,

ofwel per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

Raad voor Vergunningsbetwistingen

p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges

Koning Albert II-laan 35 bus 81

1030 Brussel

U doet dit op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending (dit is per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie) binnen een vervaltermijn van 45 dagen die ingaat de dag na de betekening van deze beslissing.

Het verzoekschrift wordt in vijfvoud ingediend, namelijk één origineel en vier afschriften (fotokopies of een digitale kopie). Gelijktijdig met de indiening van het verzoekschrift stuurt u een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan de verwerende partij (dit is de overheid die de beslissing genomen heeft).

U bent een rolrecht verschuldigd van

- 200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging

- 100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.

U betaalt het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad.
Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort, wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.

De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges.

Meer info vindt u op de website van de Raad voor Vergunningbetwistingen.