Bekendmaking beslissing Omgevingsvergunning : Fortlaan 49

Referentie gemeente 2018/00096
Referentie omgevingsvergunning OMV_2018082757
Project Regularisatie wijzigen aantal woongelegenheden
Ligging Fortlaan 49 te 2070 Zwijndrecht

Afdeling 11056, sectie B, perceel 754C

Bovenvermelde aanvraag omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen van de heer Jan D'Olieslager, Fortlaan 49 te 2070 Zwijndrecht, werd geweigerd door het college van burgemeester en schepenen.

Het betreft een aanvraag tot:

Regularisatie wijzigen aantal woongelegenheden

Het adres van de aanvraag is:

Fortlaan 49 te 2070 Zwijndrecht

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 14 augustus 2018 HET VOLGENDE BESLIST: Weigering

Het college van burgemeester en schepenen weigert de vergunning op basis van de ingewonnen adviezen en de toetsing aan de omgeving.

Beroepsmogelijkheden

Tegen deze beslissing van het college van burgemeester en schepenen kan een administratief beroep ingesteld worden bij de Deputatie van de Provincie Antwerpen. Het indienen van dit beroep kan digitaal of per beveiligde zending binnen een termijn van 30 dagen te tellen de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.
Tegelijk met het beroep moet u via een beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift bezorgen aan:

  1. de vergunningsaanvrager (behalve als die zelf het beroep instelt);
  2. het college van burgemeester en schepenen (behalve als het zelf het beroep instelt).

Er dient een dossiertaks van 100 € betaald te worden bij het indienen van het beroep (IBAN: BE74 0910 2158 0307). Vermeld steeds het OMV-kenmerk van de aanvraag op het betalingsbewijs!

De samenstelling van het beroepsschrift hangt af van de bestreden beslissing en de procedure die ze heeft doorlopen. Info hierover vindt u op http://www.omgevingsloketvlaanderen.be/beroepsprocedure