Bekendmaking beslissing Omgevingsvergunning : Heidam 2 - Willem Elsschotstraat 61

Referentie omgevingsloket: OMV_2019133703
Referentie gemeente: 2019/00206
Inrichtingsnummer: 20190321-0021
Project: Afbraak van een woning, rooien van bomen, verbouwing en uitbreiding Aldi-winkel Zwijndrecht en bijkomende werken
Administratieve ligging:Kadastrale ligging: Heidam 2, Willem Elsschotstraat 61 te 2070 Zwijndrecht

Afdeling 11056, sectie B, perceel 694C2, 694D2, 695D, 696W

ALDI NV heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting en kleinhandelsactiviteit.

Stedenbouwkundige handelingen: Afbraak van een woning, een parking en een loskade, rooien van bomen, verbouwing en uitbreiding van een winkel, heraanleg en uitbreiding van een parking, plaatsen van een middenspanningscabine, aanleggen van een fietspad, plaatsen van keerwanden en geluidsschermen, machtiging voor het plaatsen van een oeverversteviging langsheen de Burchtse Scheibeek, machtiging voor het aanleggen van een winterbed, machtiging voor het aanleggen van een fietspad ter plaatse van het winterbed, Machtiging voor een overwelving van de Burchtse Scheibeek, Machtiging voor een overstort van de Burchtse Scheibeek naar een bestaand bufferbekken, Machtiging voor het plaatsen van nutsleidingen en een verbinding met de straatriolering onder de Burchtse Scheibeek.

Toepasselijke indelingsrubrieken van de VLAREM-indelingslijst voor deze aanvraag: 12.2.1°, 45.8.1°b), 16.3.1.1, 45.4.D

Kleinhandelsactiviteit

De aanvraag heeft als adres: Heidam 2, Willem Elsschotstraat 61 te 2070 Zwijndrecht

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 10/03/2020 het volgende beslist: Vergunning met voorwaarden.

De beslissing ligt van 19/03/2020 tot en met 17/04/2020 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Leefomgeving, op volgend adres: Binnenplein 1. 

De vergunning kan worden ingekeken tijdens de openingsuren van de dienst, mits afspraak (via www.zwijndrecht.be of 0800/ 99 604).

BEROEPSPROCEDURE

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift:

  • digitaal via het omgevingsloket (omgevingsloket.be) , of
  • analoog per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan:

De deputatie van de provincie Antwerpen

Dienst omgevingsberoepen

Koning Elisabethlei 22

2018 Antwerpen

Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op.

Als u dat niet doet zal de deputatie bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk te verklaren.

Dien het beroep in binnen dertig dagen die ingaan op (datum van de eerste dag van de aanplakking van de beslissing). Deze dag is niet inbegrepen.

Bezorg gelijktijdig via het omgevingsloket, bij aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs een afschrift van uw beroepschrift aan:

  • de vergunningsaanvrager (het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing)
  • het college van burgemeester en schepenen (Binnenplein 1, 2070 Zwijndrecht)

 Vermeld in uw beroepschrift het volgende:

  1. uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;
  2. de volgende referentie: ( eventueel OMV_nummer);
  3. de redenen waarom u beroep aantekent;
  4. een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning.
  5. of u gehoord wenst te worden.

Stort een dossiertaks van 100 euro op het volgende rekeningnummer BE38 7765 9774 0672 van de provincie met als referentie: beroep + OMV-kenmerk van de aanvraag + naam beroepsindiener + gemeente van de aanvraag en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.

De samenstelling van het beroepsschrift hangt af van de bestreden beslissing en de procedure die ze heeft doorlopen. Info hierover vindt u op http://www.omgevingsloketvlaanderen.be/beroepsprocedure