Bekendmaking beslissing Omgevingsvergunning : Kapeldijkstraat 2X, 9120 Beveren

Electrabel nv heeft een omgevingsaanvraag ingediend voor bouwen en uitbaten van een batterijpark van 100 MW/400 MWh en deze bevat :

  • stedenbouwkundige handelingen
  • de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Kapeldijkstraat 2X, 9120 Beveren.

Op 07 november 2023 werd door Departement Omgeving de gevraagde vergunning verleend mits naleving van de toepasselijke VLAREM voorwaarden en enkele bijzondere voorwaarden.

De beslissing ligt van 20 november 2023 tot 20 december 2023 ter inzage bij:

Milieudienst Beveren Gravendreef 5A 9120 Beveren

 Of

Bij het gemeentebestuur Zwijndrecht na afspraak (via de website www.zwijndrecht.be of 03/250.48.00) Binnenplein 1 2070 Zwijndrecht

Of digitaal via https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

Raad voor Vergunningsbetwistingen p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges Koning Albert II-laan 35 bus 81 1030 Brussel

Dien het beroep in binnen 45 dagen die ingaan op 20 november 2023.

Dien het verzoekschrift in vijfvoud in, namelijk één origineel en vier fotokopies of een digitale kopie. Bezorg gelijktijdig een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan:

  • de aanvrager
  • het Vlaamse Gewest DEPARTEMENT OMGEVING, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en –projecten (GOP) Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel

Vermeld in uw beroepschrift het volgende:

  1. uw naam, hoedanigheid, woonplaats of zetel en gekozen woonplaats in België en in voorkomend geval een telefoonnummer en een emailadres;
  2. Het Vlaamse Gewest en het hierboven vermelde adres va het Departement Omgeving als verweerder
  3. het voorwerp van het beroep;
  4. een uiteenzetting van de feiten en de ingeroepen middelen;
  5. een inventaris van de overtuigingsstukken. U bent een rolrecht verschuldigd van:

* 200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging

* 100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.

Betaal het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.

De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges. (http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen).

Te Beveren, op 20 november 2023