Bekendmaking beslissing Omgevingsvergunning : Kraaienhoflaan 51

Referentie gemeente 2018/00005
Referentie omgevingsvergunning OMV_2018011727
Project Aanpassen van dak van tuinberging
Ligging Kraaienhoflaan 51 te 2070 Zwijndrecht

Afdeling 11011, sectie A, perceel 589C3

   
   

Bovenvermelde aanvraag omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen van Lodewijk Troch, Kraaienhoflaan 51 te 2070 Zwijndrecht, werd verleend door het college van burgemeester en schepenen onder voorwaarden.

Het betreft een aanvraag tot:

Aanpassen van dak van tuinberging

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 20/03/2018 HET VOLGENDE BESLIST:

Vergunning met voorwaarden

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager. De omgevingsvergunning wordt gedurende 30 dagen aangeplakt van 29 maart 2018 tot 27 april 2018. Melding hiervan wordt doorgegeven via het omgevingsloket.

Beroepsmogelijkheden

Tegen deze beslissing van het college van burgemeester en schepenen kan een administratief beroep ingesteld worden bij de deputatie van de provincie waarin de aanvraag gelegen is. Het indienen van dit beroep moet gebeuren binnen een termijn van 30 dagen te tellen de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.