Bekendmaking beslissing Omgevingsvergunning : Maria Verbraekenstraat 6 - 8

Referentie gemeente 2018/00006
Referentie omgevingsvergunning OMV_2018012255
Project Nieuwbouw tweewoonst in nieuwe verkaveling (huisnummer 6 en 8)
Ligging Maria Verbraekenstraat 6

Maria Verbraekenstraat 8

Afdeling 11011, sectie A, perceel 148P3

Bovenvermelde omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen van Eric VEWIBO, Dorp West 124 te 2070 Zwijndrecht, werd onder voorwaarden verleend door het college van burgemeester en schepenen.

Het betreft een aanvraag tot:

Nieuwbouw tweewoonst in nieuwe verkaveling (huisnummer 6 en 8)

 

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 02/05/2018 HET VOLGENDE BESLIST:

Vergunning met voorwaarden.

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager. De omgevingsvergunning wordt gedurende 30 dagen aangeplakt van 9 mei 2018 tot 11 juni 2018. Melding hiervan wordt doorgegeven via het omgevingsloket.

Beroepsmogelijkheden

Tegen deze beslissing van het college van burgemeester en schepenen kan een administratief beroep ingesteld worden bij de Deputatie van de Provincie Antwerpen. Het indienen van dit beroep kan digitaal of per beveiligde zending binnen een termijn van 30 dagen, te tellen de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.
Tegelijk met het beroep moet u via een beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift bezorgen aan:

  1. de vergunningsaanvrager (behalve als die zelf het beroep instelt);
  2. het college van burgemeester en schepenen (behalve als het zelf het beroep instelt).

Er dient een dossiertaks van €100 betaald te worden bij het indienen van het beroep (IBAN: BE74 0910 2158 0307). Vermeld steeds het OMV-kenmerk van de aanvraag op het betalingsbewijs!

De samenstelling van het beroepsschrift hangt af van de bestreden beslissing en de procedure die ze heeft doorlopen. Info hierover vindt u op http://www.omgevingsloketvlaanderen.be/beroepsprocedure