Bekendmaking beslissing Omgevingsvergunning : Molenstraat

Referentie gemeente 2018/00014
Referentie omgevingsvergunning OMV_2018012241
Project Vellen oude fruitboom
Ligging Afdeling 11056, sectie A, perceel 683V

Bovenvermelde aanvraag omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen van Georges Vriesacker en Myriam Heyrman, Zwaluwlaan 3 te 2070 Zwijndrecht BELGIE, werd verleend door het college van burgemeester en schepenen onder voorwaarden.

Het betreft een aanvraag tot:

Vellen oude fruitboom

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 15/05/2018 HET VOLGENDE BESLIST:

Vergunning met voorwaarden

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager. De omgevingsvergunning wordt gedurende 30 dagen aangeplakt van 24 mei 2018 tot 22 juni 2018.

Melding hiervan wordt doorgegeven via het omgevingsloket.

Beroepsmogelijkheden

Tegen deze beslissing van het college van burgemeester en schepenen kan een administratief beroep ingesteld worden bij de Deputatie van de Provincie Antwerpen. Het indienen van dit beroep kan digitaal of per beveiligde zending binnen een termijn van 30 dagen te tellen de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.
Tegelijk met het beroep moet u via een beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift bezorgen aan:

  1. de vergunningsaanvrager (behalve als die zelf het beroep instelt);
  2. het college van burgemeester en schepenen (behalve als het zelf het beroep instelt).

Er dient een dossiertaks van 100 € betaald te worden bij het indienen van het beroep (IBAN: BE74 0910 2158 0307). Vermeld steeds het OMV-kenmerk van de aanvraag op het betalingsbewijs!

De samenstelling van het beroepsschrift hangt af van de bestreden beslissing en de procedure die ze heeft doorlopen. Info hierover vindt u op http://www.omgevingsloketvlaanderen.be/beroepsprocedure