Bekendmaking beslissing Omgevingsvergunning : Nieuwe Weg 1

Bvba Dow Belgium heeft een aanvraag ingediend voor:

(*) de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit

Kort omschreven gaat het over de verandering van een chemisch bedrijf door uitbreiding en wijziging.

De aanvraag heeft als adres Nieuwe Weg 1, 2070 Zwijndrecht

De bestendige deputatie van Antwerpen heeft op 8 maart 2018 volgende beslissing genomen:

 (*) de omgevingsvergunning werd verleend

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, op volgend adres: Laarstraat 90, 2070 Zwijndrecht, en dit van 12 april 2018 tot en met 11 mei 2018.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing als u gevolgen ondervindt of waarschijnlijk gevolgen ondervindt van deze beslissing of als u een belang hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning.

U zendt hiertoe een beroepschrift per aangetekende brief (of tegen ontvangstbewijs) naar de Vlaamse minister van Leefmilieu, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel

Het beroep moet worden ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de eerste dag van de aanplakking van de beslissing.

Bezorg gelijktijdig bij beveiligde zending (bij aangetekende brief, of tegen ontvangstbewijs, of via het omgevingsloket) een afschrift van uw beroepschrift aan de vergunningsaanvrager en het college van burgemeester en schepenen van Zwijndrecht. Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing.

Vermeld in uw beroepschrift het volgende:

- uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;

- de volgende referentie: 2017007383

- de redenen waarom u beroep aantekent;

- een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingvergunning.

- of u gehoord wenst te worden.

Stort een dossiertaks van 100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met vermelding van het dossiernummer.

Het ingescande bewijs van betaling voeg je toe als bijlage bij de aanvraag of het beroep.

De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u in artikel 53 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015.