Bekendmaking beslissing Omgevingsvergunning : Nieuwe Weg 1, bus 10

Referentie omgevingsloket: OMV_2020114683
Referentie gemeente: 2021/00134
Inrichtingsnummer: 20180206-0044
Project: Het aanleggen van nieuwe verhardingen, bouwen van constructies, plaatsen van containers en equipment of de regularisatie ervan
Administratieve ligging:Kadastrale ligging: Nieuwe Weg 1, Nieuwe Weg 1, bus 10 te 2070 Zwijndrecht

Afdeling 11056, sectie H, perceel 174N2, 274T, 505K

Eval Europe NV heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting.

Kort omschreven gaat het over Het aanleggen van nieuwe verhardingen, bouwen van constructies, plaatsen van containers en equipment of de regularisatie ervan.

De aanvraag heeft als adres: Nieuwe Weg 1, bus 10 te 2070 Zwijndrecht

De deputatie van de Provincie Antwerpen heeft op 14/10/2021 het volgende beslist: Vergunning met voorwaarden.

De beslissing ligt van 4/11/2021 tot en met 3/12/2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Leefomgeving, op volgend adres: Binnenplein 1. De vergunning kan worden ingekeken tijdens de openingsuren van de dienst, mits afspraak (via www.zwijndrecht.be of 0800/ 99 604). De beslissing kan ook worden ingekeken via het omgevingsloket (omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be)

De vergunning kan worden ingekeken tijdens de openingsuren van de dienst, mits afspraak (via www.zwijndrecht.be of 0800/ 99 604).

Afgeleverd te Zwijndrecht,

 BEROEPSPROCEDURE

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift

  •  Digitaal via het omgevingsloket (omgeving.vlaanderen.be)
  •  Analoog per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPARTEMENT OMGEVING

Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en –projecten (GOP)
Koning Albert II-laan 20 bus 8

1000 Brussel

Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de Vlaamse Regering bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk te verklaren.

Dien het beroep in binnen dertig dagen die ingaan op de datum van aanplakking. Deze dag is niet inbegrepen.

Bezorg gelijktijdig bij aangetekende brief, via afgifte tegen ontvangstbewijs, of via het omgevingsloket een afschrift van uw beroepschrift aan:

  •  de vergunningsaanvrager. Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing.
  •  het college van burgemeester en schepenen
  •  de deputatie van de provincie Antwerpen

Vermeld in uw beroepschrift het volgende:

  •  uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;
  •  de volgende referentie: OMV_2020114683;
  •  de redenen waarom u beroep aantekent;
  •  een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning;
  •  of u gehoord wenst te worden.

Stort een dossiertaks van 100 euro per natuurlijke persoon of rechtspersoon op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie “beroep omgevingsvergunning OMV_2020114683 en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.

De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u in artikel 53 van het decreet van

25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015.