Bekendmaking beslissing Omgevingsvergunning : Nieuwe Weg 1, Scheldedijk 50 te 2070 Zwijndrecht

Referentie omgevingsloket: OMV_2019119667
Referentie gemeente: 2020/00019
Inrichtingsnummer: 20170616-0004
Project: Actualisatie HUB, Ketels en koelinstallaties
Administratieve ligging:Kadastrale ligging: Nieuwe Weg 1, Scheldedijk 50 te 2070 Zwijndrecht

Afdeling 11056, sectie H, perceel 174H3, 174P3, 174R3, 174X2, 174Y2

Ineos NV heeft een aanvraag ingediend voor exploitatie van een ingedeelde inrichting.

Kort omschreven gaat het over Actualisatie HUB, Ketels en koelinstallaties.

De aanvraag heeft als adres: Nieuwe Weg 1, Scheldedijk 50 te 2070 Zwijndrecht

De deputatie heeft op 26 maart 2020 het volgende beslist: vergunning met voorwaarden.

De beslissing ligt 18 april 2020 tot en met 16 juni 2020 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Leefomgeving, op volgend adres: Binnenplein 1.

De vergunning kan worden ingekeken tijdens de openingsuren van de dienst, mits afspraak (via www.zwijndrecht.be of 0800/ 99 604).

Afgeleverd te Zwijndrecht,

BEROEPSPROCEDURE

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift

 • Digitaal via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/)
 • Analoog per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

  DEPARTEMENT OMGEVING

  Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en –projecten (GOP)
  Koning Albert II-laan 20 bus 8

  1000 Brussel

  Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de Vlaamse Regering bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk te verklaren.

  Dien het beroep in binnen zestig dagen die ingaan op (datum van de eerste dag van de aanplakking van de beslissing). Deze dag is niet inbegrepen.

  Gelet op het besluit van 24 maart 2020 van de Vlaamse Regering bedraagt de periode voor bekendmaking van de beslissing voor deze omgevingsvergunning 60 dagen.

  Bezorg gelijktijdig bij aangetekende brief, via afgifte tegen ontvangstbewijs, of via het omgevingsloket een afschrift van uw beroepschrift aan:

  • de vergunningsaanvrager. Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing.
  • het college van burgemeester en schepenen
  • de deputatie van de provincie Antwerpen

  Vermeld in uw beroepschrift het volgende:

  • uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;
  • de volgende referentie: OMV_2019119667;
  • de redenen waarom u beroep aantekent;
  • een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning;
  • of u gehoord wenst te worden.

  Stort een dossiertaks van 100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie “beroep omgevingsvergunning OMV_2019119667 en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.

  De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u in artikel 53 van het decreet van

  25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015.