Bekendmaking beslissing Omgevingsvergunning : Regenbooglaan

Referentie gemeente 2018/00015
Referentie omgevingsvergunning OMV_2018018881
Project Kappen van bomen Regenbooglaan
Ligging Afdeling 11056, sectie B, perceel 845R2

Bovenvermelde aanvraag omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen van Philippe Amelinckx, Jan Baptist Tassynsstraat 125 te 2070 Zwijndrecht, werd deels verleend door het college van burgemeester en schepenen onder voorwaarden en deels geweigerd.

Het betreft een aanvraag tot:

Kappen van bomen Regenbooglaan

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 22/05/2018 HET VOLGENDE BESLIST:

Gedeeltelijke vergunning met voorwaarden

Het college van burgemeester en schepenen geeft de gedeeltelijke vergunning af aan de aanvrager. De omgevingsvergunning wordt gedurende 30 dagen aangeplakt van 31 mei 2018 tot 29 juni 2018. Melding hiervan wordt doorgegeven via het omgevingsloket.

en

Het college van burgemeester en schepenen weigert een deel van de aanvraag tot vergunning op basis van de toetsing aan de omgeving.

Beroepsmogelijkheden

Tegen deze beslissing van het college van burgemeester en schepenen kan een administratief beroep ingesteld worden bij de Deputatie van de Provincie Antwerpen. Het indienen van dit beroep kan digitaal of per beveiligde zending binnen een termijn van 30 dagen te tellen de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.
Tegelijk met het beroep moet u via een beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift bezorgen aan:

  1. de vergunningsaanvrager (behalve als die zelf het beroep instelt);
  2. het college van burgemeester en schepenen (behalve als het zelf het beroep instelt).

Er dient een dossiertaks van 100 € betaald te worden bij het indienen van het beroep (IBAN: BE74 0910 2158 0307). Vermeld steeds het OMV-kenmerk van de aanvraag op het betalingsbewijs!

De samenstelling van het beroepsschrift hangt af van de bestreden beslissing en de procedure die ze heeft doorlopen. Info hierover vindt u op http://www.omgevingsloketvlaanderen.be/beroepsprocedure