Bekendmaking beslissing Omgevingsvergunning : Singelweg Beveren

NV ELECTRABEL heeft een omgevingsaanvraag ingediend voor het oprichten van een windturbine te Kallo en deze bevat stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten .

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Singelweg , 9120 Beveren met als kadastrale omschrijving:

Afdeling Sectie Grondnummer Exponent bisnummer
BEVEREN 8 AFD (KALLO) E 0281 2
BEVEREN 8 AFD (KALLO) B 0017 M
ZWIJNDRECHT 1 AFD/ZWIJNDRECHT F 0017 M 3
BEVEREN 8 AFD (KALLO) E 0281 L
ZWIJNDRECHT 1 AFD/ZWIJNDRECHT F 0017 B 3
ZWIJNDRECHT 1 AFD/ZWIJNDRECHT F 0017 A 3
ZWIJNDRECHT 1 AFD/ZWIJNDRECHT F 0017 L 3
BEVEREN 8 AFD (KALLO) E 0281 H
BEVEREN 8 AFD (KALLO) E 0281 E
               

Op 17 juni 2020 werd door het Departement Omgeving de gevraagde vergunning verleend mits naleving van de toepasselijke VLAREM voorwaarden en enkele bijzondere voorwaarden.

De beslissing ligt van 27 juni 2020 tot 27 juli 2020 ter inzage bij

  • de gemeentelijke milieudienst van Beveren, op volgend adres: Gravendreef 5A, 9120 Beveren.
  • de gemeentelijke dienst Leefomgeving van Zwijndrecht, op volgend adres: Binnenplein 1, 2070 Zwijndrecht. Tijdens de openingsuren van de dienst kan u mits afspraak (via https://www.zwijndrecht.be of 0800/ 99 604) de beslissing inkijken.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift via http://www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

- Raad voor Vergunningsbetwistingen p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges Koning Albert II-laan 35 bus 81 1030 Brussel

Doe dit op straffe van onontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 45 dagen te rekenen vanaf 27 juni 2020. Deze dag is niet inbegrepen.

Dien het verzoekschrift in vijfvoud in, namelijk één origineel en vier fotokopies of een digitale kopie.

Bezorg gelijktijdig een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan:

- de aanvrager (u vindt het adres van deze laatste in de beslissing).

- het Vlaamse Gewest

Vermeld in het verzoekschrift minstens de volgende gegevens:

  1. uw naam, hoedanigheid, woonplaats of zetel en gekozen woonplaats in België en in voorkomend geval een telefoonnummer en een e-mailadres;
  2. (*) het Vlaamse Gewest of (*) de betrokken Gewestelijke Omgevingsambtenaar en het hierboven vermelde adres van het Departement Omgeving als verweerder;
  3. het voorwerp van het beroep;
  4. een uiteenzetting van de feiten en de ingeroepen middelen;
  5. een inventaris van de overtuigingsstukken.

U bent een rolrecht verschuldigd van:

* 200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging

* 100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.

Betaal het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.

De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges.Te Beveren, op 27 juni 2020