Bekendmaking beslissing Omgevingsvergunning : Stad Antwerpen - Dwarslaan

Dossiernummer:
Dossier OMG2017/0128

Gegevens van de aanvrager:
Stad Antwerpen
Grote Markt 1
2000 Antwerpen

Stad Antwerpen heeft een aanvraag ingediend voor:
stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over aanleg fietspad dwarslaan.

De aanvraag heeft als adres Dwarslaan , 2070 Zwijndrecht

De deputatie verleende vergunning met voorwaarden voor de stedenbouwkundige handelingen horend bij:

aanleg fietspad dwarslaan

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, op volgend adres: Laarstraat 90, 2070 Zwijndrecht, en dit van 1 februari 2018 tot en met 2 maart 2018.

Inzage is mogelijk na voorafgaandelijke afspraak via www.zwijndrecht.be of tel. 0800/99 604.

 

BEROEPSPROCEDURE

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing als u gevolgen ondervindt of waarschijnlijk gevolgen ondervindt van deze beslissing of als u een belang hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning.

U zendt hiertoe een beroepschrift per aangetekende brief (of tegen ontvangstbewijs) naar:
– Vlaamse minister van Leefmilieu, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel

Het beroep moet worden ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de eerste dag van de aanplakking van de beslissing.

Bezorg gelijktijdig bij beveiligde zending (bij aangetekende brief, of tegen ontvangstbewijs, of via het omgevingsloket) een afschrift van uw beroepschrift aan de vergunningsaanvrager en het college van burgemeester en schepenen van Zwijndrecht. Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing.

Vermeld in uw beroepschrift het volgende:

- uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;

- de volgende referentie: OMGP-2017-0077 of OMV-ref. 2017004845

- de redenen waarom u beroep aantekent;

- een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingvergunning;

- of u gehoord wenst te worden.

Stort een dossiertaks van 100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met vermelding van het dossiernummer. Het ingescande bewijs van betaling voeg je toe als bijlage bij de aanvraag of het beroep.

 

De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u in artikel 53 tem 74 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015.