Bekendmaking beslissing Omgevingsvergunning : Statiestraat 23

Referentie gemeente 2018/00038
Referentie omgevingsvergunning OMV_2018036535
Project Verbouwing + uitbreiding handelspand
Ligging Statiestraat 23 te 2070 Zwijndrecht

Afdeling 11056, sectie B, perceel 818G3

Bovenvermelde aanvraag omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen van de heer Paul Demarbaix, Spoorweglaan 52 te 9120 Beveren, werd geweigerd door het college van burgemeester en schepenen.

Het betreft een aanvraag tot:

Verbouwing + uitbreiding handelspand

Het adres van de aanvraag is:

Statiestraat 23 te 2070 Zwijndrecht

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 04/09/2018 HET VOLGENDE BESLIST:

Weigering

Het college van burgemeester en schepenen weigert de vergunning op basis van de ingewonnen adviezen en de toetsing aan de omgeving.

Beroepsmogelijkheden

Tegen deze beslissing van het college van burgemeester en schepenen kan een administratief beroep ingesteld worden bij de Deputatie van de Provincie Antwerpen. Het indienen van dit beroep kan digitaal of per beveiligde zending binnen een termijn van 30 dagen te tellen de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.
Tegelijk met het beroep moet u via een beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift bezorgen aan:

  1. de vergunningsaanvrager (behalve als die zelf het beroep instelt);
  2. het college van burgemeester en schepenen (behalve als het zelf het beroep instelt).

Er dient een dossiertaks van 100 € betaald te worden bij het indienen van het beroep (IBAN: BE74 0910 2158 0307). Vermeld steeds het OMV-kenmerk van de aanvraag op het betalingsbewijs!

De samenstelling van het beroepsschrift hangt af van de bestreden beslissing en de procedure die ze heeft doorlopen. Info hierover vindt u op http://www.omgevingsloketvlaanderen.be/beroepsprocedure