Bekendmaking beslissing Omgevingsvergunning : Zwaluwlaan 9

Referentie gemeente 2018/00063
Referentie omgevingsvergunning OMV_2018064444
Project vellen van drie bomen: 1 spar en 2 sierdennen
Ligging Zwaluwlaan 9 te 2070 Zwijndrecht

Afdeling 11056, sectie B, perceel 739R

Bovenvermelde aanvraag omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen van de heer Freddy Gressens, Zwaluwlaan 9 te 2070 Zwijndrecht,

werd verleend door het college van burgemeester en schepenen onder voorwaarden.

Het betreft een aanvraag tot:

vellen van drie bomen: 1 spar en 2 sierdennen

Het adres van de aanvraag is:

Zwaluwlaan 9 te 2070 Zwijndrecht

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 31/07/2018 HET VOLGENDE BESLIST:

Vergunning met voorwaarden

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager. De omgevingsvergunning wordt gedurende 30 dagen aangeplakt van 09 augustus 2018 tot en met 07 september 2018. Melding hiervan wordt doorgegeven via het omgevingsloket.

Beroepsmogelijkheden

Tegen deze beslissing van het college van burgemeester en schepenen kan een administratief beroep ingesteld worden bij de Deputatie van de Provincie Antwerpen. Het indienen van dit beroep kan digitaal of per beveiligde zending binnen een termijn van 30 dagen te tellen de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.
Tegelijk met het beroep moet u via een beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift bezorgen aan:

  1. de vergunningsaanvrager (behalve als die zelf het beroep instelt);
  2. het college van burgemeester en schepenen (behalve als het zelf het beroep instelt).

Er dient een dossiertaks van 100 € betaald te worden bij het indienen van het beroep (IBAN: BE74 0910 2158 0307). Vermeld steeds het OMV-kenmerk van de aanvraag op het betalingsbewijs!

De samenstelling van het beroepsschrift hangt af van de bestreden beslissing en de procedure die ze heeft doorlopen. Info hierover vindt u op http://www.omgevingsloketvlaanderen.be/beroepsprocedure