Bekendmaking beslissing Omgevingsvergunning : Zwijndrechtsestraat 137-139-149-151-155-157-159

Referentie omgevingsloket: OMV_2018069665
Referentie gemeente: 2018/00083
Inrichtingsnummer: 20180411-0089
Projectnaam omgevingsloket: Fluxys Belgium Oosterweel: tijdelijke werken
Administratieve ligging:Kadastrale ligging: Zwijndrechtsestraat 137, Zwijndrechtsestraat 139, Zwijndrechtsestraat 149, Zwijndrechtsestraat 151, Zwijndrechtsestraat 155, Zwijndrechtsestraat 157, Zwijndrechtsestraat 159 te 2070 Zwijndrecht

Afdeling 11011, sectie A, perceel 564S, 564T, 564V, 584B, 584D, 584E, 591C, 598CAfdeling 11056, sectie A, perceel 225C, 228K, 228L, 228M, 228N, 433B, 433C, 434B, 434C, 436H, 436K, 447N, 454D, 454E, 454F, 456A2, 456C, 456H, 456K, 456L, 496C, 496D, 496E, 502C, 775P, 779E, 784Bsectie H, perceel 505L, 505MAfdeling 11813, sectie N, perceel 539D, 539E, 541A, 551_, 552A, 552C, 553C, 554A, 587_, 589A, 590A, 591_, 592_, 593_, 594A, 594C, 595A, 596_, 640C, 641C, 642C, 643F, 643G, 646D, 647A

Fluxys nv. heeft op 08/06/2018 een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting.

De aanvraag heeft als korte omschrijving: Fluxys Belgium - Oosterweel: tijdelijke werken.

De Vlaams minister van Leefmilieu heeft het volgende beslist:

De omgevingsvergunning wordt verleend.

De beslissing ligt van 26/10/2018 tot en met 24/11/2018 na de aanplakking ter inzage op de dienst Leefomgeving van de gemeente Zwijndrecht, Laarstraat 90. Tijdens de openingsuren van de dienst kan u mits afspraak (via https://www.zwijndrecht.be of 0800/ 99 604) de beslissing inkijken. De beslissing kan ook worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/).

BEROEPSPROCEDURE

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift

  • Digitaal via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/)
  • Analoog per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan:

DEPARTEMENT OMGEVING

Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en –projecten (GOP)
Koning Albert II-laan 20 bus 8

1000 Brussel

Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de Vlaamse Regering bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk te verklaren.

Dien het beroep in binnen dertig dagen die ingaan op de datum van aanplakking. Deze dag is niet inbegrepen.

Bezorg gelijktijdig bij aangetekende brief, via afgifte tegen ontvangstbewijs, of via het omgevingsloket een afschrift van uw beroepschrift aan:

  • de vergunningsaanvrager. Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing.
  • het college van burgemeester en schepenen
  • de deputatie van de provincie Antwerpen

Vermeld in uw beroepschrift het volgende:

  • uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;
  • de volgende referentie: OMV_2018069665;
  • de redenen waarom u beroep aantekent;
  • een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning;
  • of u gehoord wenst te worden.

Stort een dossiertaks van 100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie “beroep omgevingsvergunning OMV_2018069665 en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.

De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u in artikel 53 van het decreet van

25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015.