Bekendmaking beslissing Omgevingsvergunning : Zwijndrechtsestraat 41, Zwijndrechtsestraat 43 te 2070 Zwijndrecht

Referentie omgevingsloket: OMV_2019092853
Referentie gemeente: 2019/00128
Inrichtingsnummer:  
Project: Plaatsen van een binnentrap en ondoorzichtig scherm op terras
Administratieve ligging:Kadastrale ligging: Zwijndrechtsestraat 41, Zwijndrechtsestraat 43 te 2070 Zwijndrecht

Afdeling 11011, sectie A, perceel 539P

de heer Ibrahim Ben Saddik heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen.

Kort omschreven gaat het over Plaatsen van een binnentrap en ondoorzichtig scherm op terras.

De aanvraag heeft als adres: Zwijndrechtsestraat 41, Zwijndrechtsestraat 43 te 2070 Zwijndrech 

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 1/10/2019 het volgende beslist: Vergunning met voorwaarden.

De beslissing ligt van 10/10/2019 tot en met 8/11/2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Leefomgeving, op volgend adres: Binnenplein 1.

De vergunning kan worden ingekeken tijdens de openingsuren van de dienst, mits afspraak (via www.zwijndrecht.be of 0800/ 99 604).

BEROEPSPROCEDURE

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift:

  • digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be) , of
  • analoog per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan:

De deputatie van de provincie Antwerpen
Dienst omgevingsberoepen
Koning Elisabethlei 22
2018 Antwerpen 

Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op.

Als u dat niet doet zal de deputatie bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk te verklaren 

Dien het beroep in binnen dertig dagen die ingaan op (datum van de eerste dag van de aanplakking van de beslissing). Deze dag is niet inbegrepen.

Bezorg gelijktijdig via het omgevingsloket, bij aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs een afschrift van uw beroepschrift aan:

  • de vergunningsaanvrager (het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing)
  • het college van burgemeester en schepenen (Binnenplein 1, 2070 Zwijndrecht)

 Vermeld in uw beroepschrift het volgende:

  1. uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;
  2. de volgende referentie: ( eventueel OMV_nummer);
  3. de redenen waarom u beroep aantekent;
  4. een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning.
  5. of u gehoord wenst te worden.

Stort een dossiertaks van 100 euro op het volgende rekeningnummer BE38 7765 9774 0672 van de provincie met als referentie: beroep + OMV-kenmerk van de aanvraag + naam beroepsindiener + gemeente van de aanvraag en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.

De samenstelling van het beroepsschrift hangt af van de bestreden beslissing en de procedure die ze heeft doorlopen. Info hierover vindt u op http://www.omgevingsloketvlaanderen.be/beroepsprocedure