Bekendmaking conceptnota Provinciaal Beleidsplan

Bericht van publieke raadpleging

De deputatie van de provincie Antwerpen heeft besloten om over te gaan tot de openbaarmaking van de conceptnota voor een Provinciaal Beleidplan Ruimte Antwerpen (PBRA). Deze conceptnota voor het PBRA bevat een strategische visie en drie beleidskaders, namelijk (1) Ruimtelijke vertaling van de strategische visie, (2) Levendige kernen en (3) Verdichten en ontdichten van de ruimte.

Het PBRA zal de visie op de ruimtelijke ontwikkeling in de provincie Antwerpen voor de lange termijn en middellange termijn bevatten, ter vervanging van het Ruimtelijk Structuurplan Provincie Antwerpen (RSPA). In het toekomstig BPRA wil de provincie Antwerpen een antwoord geven op de vraag:
‘Hoe gaan we om met evoluties als klimaatwijziging of technologische ontwikkelingen zodat we ook in 2050 nog voldoende ruimte hebben om te wonen, te werken en te leven?’
De ambitie is om zo een transitie naar een duurzame ruimtelijke ontwikkeling te faciliteren.

Het opmaakproces van het BPRA bevindt zich momenteel in de fase ‘conceptnota’. De conceptnota is een belangrijke tussenstap om te komen tot een definitief PBRA. De wetgeving bepaalt dat de conceptnota kernachtig de ambitie weergeeft en een discussie op hoofdlijnen mogelijk maakt. In de conceptnota moet de inhoud nog niet volledig uitgewerkt zijn.

Iedereen kan deze conceptnota raadplegen overeenkomstig art. 23 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van nadere regels voor de opmaak, de vaststelling en de herziening van ruimtelijke beleidsplannen en tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering het kader van de regeling van de ruimtelijke beleidsplanning.

Vanaf dinsdag 20 augustus 2019

Tot en met vrijdag 18 oktober 2019

Ligt de conceptnota voor het PBRA, bestaande uit de strategische visie en de beleidskaders ‘Ruimtelijke vertaling van de strategische visie’, ‘Levendige kernen’ en ‘Verdichten en ontdichten van de ruimte’ ter inzage op het provinciehuis van Antwerpen en bij de 69 gemeentehuizen in de provincie Antwerpen.

U kan de conceptnota ook volledig bekijken via de volgende webpagina: www.provincieantwerpen.be/beleidsplanruimte

Op deze webpagina vindt u tevens de procesinformatie over de opmaak van het PBRA en hier zullen toekomstige inspraak- en participatie-initiatieven aangekondigd worden.

De procedure en de conceptnota worden voorgesteld op twee infomarkten: één te Antwerpen en één te Turnhout. De infomarkt te Antwerpen vindt plaats op 19 september 2019 in het provinciehuis van Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen. De infomarkt te Turnhout vindt plaats op maandag 23 september 2019 in het cultuurhuis De Warande, Warandestraat 42, 2300 Turnhout. Beide infomarkten zijn doorlopend toegankelijk van 19u tot 21u.

Reacties op de conceptnota (vb. bijkomende informatie, opmerkingen of suggesties) moeten schriftelijk bezorgd worden uiterlijk 18 oktober 2019 en gericht worden aan de deputatie van de provincie Antwerpen. Dit kan op volgende manieren:

Per e-mail aan beleidsplanruimte@provincieantwerpen.be

  • Per aangetekend schrijven aan de deputatie van de provincie Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen
  • Door afgifte tegen ontvangstbewijs op het Provinciehuis (Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen)
  • Door afgifte tegen ontvangstbewijs tijdens 1 van de infomarkten