Bekendmaking conform verklaren beperkt bodemsaneringsproject De Wallen deelzone stortbeek: Heibaan z.n.

De burgemeester brengt ter algemene kennis van het publiek dat het “'Beperkt bodemsaneringsproject: De Wallen deelzone stortkreek, Heirbaan z.n., 2070 Zwijndrecht (Burcht) - 19211'.” conform werd verklaard aan de bepalingen van het decreet betreffende de bodemsanering.

De beslissing ligt van 3 januari 2022 tot en met 1 februari 2022 ter inzage bij de dienst Leefomgeving van de gemeente Zwijndrecht, Binnenplein 1. Tijdens de openingsuren van de dienst kan u mits afspraak (via https://www.zwijndrecht.be of 0800/ 99 604) de beslissing inkijken.

U kan de conformiteitsverklaring en het bodemsaneringsproject tevens digitaal raadplegen op de pagina ‘Bekendmakingen’ van de gemeentelijke website www.zwijndrecht.be.

U kunt op grond van artikel 55 van het Bodemdecreet beroep aantekenen bij de Vlaamse Regering tegen dit besluit, overeenkomstig artikel 146 tot en met 152 van het Bodemdecreet.

Om ontvankelijk te zijn, moet het beroepsschrift:

  • binnen een termijn van 30 dagen ingediend worden na ontvangst van de brief waartegen men in beroep wenst te gaan;
  • een kopie van de brief bevatten waartegen men in beroep wenst te gaan;
  • verstuurd worden bij ter post aangetekende zending met ontvangstbewijs of afgegeven worden tegen ontvangstbewijs aan de Vlaamse Regering op volgend adres:

Vlaamse overheid

Departement Omgeving

Afdeling Beleidsontwikkeling en juridische ondersteuning

Koning Albert 11-laan 20 bus 8

B - 1000 Brussel.