Bekendmaking herneming openbaar onderzoek tgv een wijziging van de omgevingsvergunningsaanvraag tijdens de lopende procedure: Pastoor Coplaan 2

 Referentie omgevingsloket: OMV_2022168120
Referentie gemeente: 2022/00291
Inrichtingsnumeer 20220830-0053
Projectnaam omgevingsloket: Brandstoffen Maes, Pastoor Coppenslaan, hernieuwin... - Duplicaat van 2022116038
Projectnaam gemeente: Hernieuwing van vergunning voor de uitbating van een tankstation, plaatsen van een hoogspanningscabine, technisch lokaal en laadpalen voor elektrische fietsen en auto's.
Ligging: Pastoor Coplaan 2 te 2070 Zwijndrecht

Afdeling 11056, sectie B, perceel 679Z4

   

Het bestuur van Zwijndrecht deelt mee dat door ETABLISSEMENTEN J. MAES ZONEN NV, Reedonk 12 te 2880 Bornem, een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van Zwijndrecht.

Het betreft een aanvraag tot stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting. De aanvraag heeft als onderwerp: Hernieuwing van vergunning voor de uitbating van een tankstation, plaatsen van een hoogspanningscabine, technisch lokaal en laadpalen voor elektrische fietsen en auto's.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 25/05/2023 tot en met 23/06/2023.

De aanvraag ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek op 23/06/2023 ter inzage op de dienst Leefomgeving van de gemeente Zwijndrecht, Binnenplein 1. Tijdens de openingsuren van de dienst kan u mits afspraak ( via de website www.zwijndrecht.be of 03/250.48.00 ) de aanvraag inkijken. De aanvraag kan ook worden ingekeken via het omgevingsloket (omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be).

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Zwijndrecht. Dit kan:

 - digitaal via het omgevingsloket (omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be).

 - analoog per aangetekende brief op het volgend adres:

Gemeente en OCMW Zwijndrecht

t.a.v het college van burgemeester en schepenen

Binnenplein 1

2070 Zwijndrecht

 - via email gericht aan ruimtelijke.ordening@zwijndrecht.be

 - schriftelijk af te geven aan de dienst Leefomgeving tijdens de openingsuren

Over de aanvraag werd reeds een openbaar onderzoek gehouden. Een nieuw openbaar onderzoek wordt nu gehouden omdat de aanvraag gewijzigd is

U wordt niet per individuele brief ingelicht over de behandeling van uw bezwaar. Na de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van Zwijndrecht over de aanvraag kan u de behandeling van de bezwaren nalezen in het besluit, dat samen met het dossier opnieuw ter inzage zal liggen op de dienst Leefomgeving gedurende 30 dagen. De start van deze termijn wordt aangekondigd op de gele affiche die aan het perceel van de aanvraag zal worden uitgehangen 10 dagen na de beslissing.

Voor meer info kan u terecht bij Gemeente Zwijndrecht, Dienst Leefomgeving, ruimtelijke.ordening@zwijndrecht.be, 0800/ 99 604