Bekendmaking kennisgevingsnota Plan-MER "Beleidsplan Ruimte provincie Antwerpen"

De Kennisgevingsnota is een document om administraties en de bevolking te informeren over de onderzoeksmethodiek die zal worden toegepast om de milieueffecten voor het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen (BPRA) te onderzoeken. Daarnaast is het de bedoeling om zinvolle reacties en informatie te verzamelen die een meerwaarde bieden aan het milieueffectenonderzoek dat volgt op deze kennisgevingsnota. De kennisgeving beschrijft de achtergrond en inhoud van het Beleidsplan Ruimte, geeft aan wat in het eigenlijke plan-MER zal onderzocht worden en hoe dat zal gebeuren. Het opmaken en voorstellen van de kennisgeving is de eerste formele stap in de m.e.r. – procedure.

De kennisgeving vormt de blauwdruk van het milieueffectrapport (MER), dat in een volgende stap op basis van dit document en van de richtlijnen van de bevoegde administratie zal opgesteld worden. Op basis van de kennisgeving krijgen het publiek en alle betrokken administraties de mogelijkheid om opmerkingen te geven over de gewenste inhoud van het milieueffectrapport, over de mogelijke effecten die met het plan samenhangen en over de manier waarop de effecten bestudeerd en beoordeeld worden. Deze kennisgeving brengt alle betrokkenen op de hoogte van het voornemen van de provincie Antwerpen om een plan-MER voor het Beleidsplan Ruimte op te stellen en vormt ook een uitnodiging om mee te denken over de gewenste inhoud van het milieueffectrapport. 

Het college van burgemeester en schepenen maakt bekend dat de kennisgevingsnota van de Plan-MER 'Beleidsplan' ter inzage ligt van de bevolking van 3 februari 2020 tot en met 2 april 2020. Als burger krijgt u de kans om tijdens de ‘publieke terinzagelegging’ uw inbreng te leveren. U kan dan opmerkingen formuleren over de manier waarop de studie gebeurt (de methodiek). U kan dit inkijken en uw opmerkingen formuleren.

U kan dit dossier raadplegen op de website www.mervlaanderen.be of bij de via dienst Leefomgeving, Gemeentehuis, Binnenplein 1, 2070 Zwijndrecht. Tijdens de openingsuren van de dienst kan u mits afspraak (via de website www.zwijndrecht.be of 03/250.48.00 ) de aanvraag inkijken.

Conform artikel 13 van het noodbesluit van vrijdag 27 maart 2020: de periode van terinzagelegging van deze kennisgeving wordt geschorst van 27 maart tot en met 24 april 2020. Reacties, opmerkingen en bezwaren die ingediend worden tijdens deze periode worden wel nog als ontvankelijk beschouwd. De periode van terinzagelegging zal opnieuw lopen van 25 april 2020 tot en met 1 mei 2020.

Tijdens deze periode kan u opmerkingen, al dan niet via het gemeentebestuur, indienen:

  • via een brief gericht aan Departement Omgeving, Team Mer, Plan-MER ‘Beleidsplan Ruimte provincie Antwerpen’, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel; via afgifte van de opmerking ter plekke aan het Team Mer;
  • via een e-mail naar mer@vlaanderen.be (met de vermelding ‘Publieke inspraak plan-MER ‘Beleidsplan Ruimte provincie Antwerpen’’ in de titel);
  • via afgifte van de opmerking in het gemeentehuis.
  • digitaal via mail naar ruimtelijke.ordening@zwijndrecht.be .

Op de website van het Team Mer is een digitaal inspraakformulier beschikbaar waarop u eventuele opmerkingen kan formuleren (https://www.lne.be/digitaal-inspreken-op-een-kennisgevingsnota).

Voor meer info kan u terecht bij
Dienst Leefomgeving
Ruimtelijke.ordening@zwijndrecht.be
tel: 03 250.48.00