Bekendmaking meldingsakte : Marie Brys Heyndrickxplein 9

Referentie omgevingsloket: OMV_2021163460
Referentie gemeente: 2021/00230
Inrichtingsnummer: 20211019-0095
Project: Bronbemaling - Marie Brys Heyndrickxplein 9
Administratieve ligging:Kadastrale ligging: Marie Brys Heyndrickxplein 9 te 2070 Zwijndrecht

Afdeling 11056, sectie B, perceel 1022S2

Sibomat heeft een melding verricht voor exploitatie van een ingedeelde inrichting klasse 3. 

Toepasselijke indelingsrubrieken van de indelingslijst: 53.2.2°a)

Kort omschreven gaat het over Bronbemaling - Marie Brys Heyndrickxplein 9. 

De aanvraag heeft als adres: Marie Brys Heyndrickxplein 9 te 2070 Zwijndrecht.

De gemeentelijke omgevingsambtenaar heeft op 8/11/2021 akte genomen van de melding. Aan deze melding werden bijkomende voorwaarden opgelegd. 

De aktename ligt van 18/11/2021 tot en met 17/12/2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Leefomgeving, op volgend adres: Binnenplein 1. De vergunning kan worden ingekeken tijdens de openingsuren van de dienst, mits afspraak (via www.zwijndrecht.be of 0800/ 99 604). De beslissing kan ook worden ingekeken via het omgevingsloket (omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be).

BEROEPSPROCEDURE

U kan, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing als u gevolgen ondervindt van deze aktename.

Bezorg hiertoe een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging per aangetekende brief of neerlegging ter griffie aan:

Raad voor Vergunningsbetwistingen

p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges

Koning Albert II-laan 35 bus 81

1030 Brussel

Doe dit op straffe van onontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 45 dagen te rekenen vanaf de datum van de eerste dag van de aanplakking. Deze dag is niet inbegrepen.

Die het verzoekschrift in vijfvoud in, namelijk één origineel en vier fotokopies of een digitale kopie.

Bezorg gelijktijdig een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan:

  •  het college van burgemeester en schepenen (Binnenplein 1, 2070 Zwijndrecht)
  •  de persoon die de melding heeft verricht (u vindt het adres van deze laatste in de aktename).

Vermeld in het verzoekschrift minstens de volgende gegevens:

  •  uw naam, hoedanigheid, woonplaats of zetel en gekozen woonplaats in België en in voorkomend geval een telefoonnummer en een e-mailadres
  •  het college van burgemeester en schepenen en het hierboven vermelde adres als verweerder
  •  het voorwerp van het beroep
  •  een uiteenzetting van de feiten en de ingeroepen middelen
  •  een inventaris van de overtuigingsstukken

U bent een rolrecht verschuldigd van:

  •  200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging;
  •  100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.

Betaal het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard. 

Meer info vindt u op de website van de Raad voor Vergunningsbetwistingen. (http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen)