Bekendmaking meldingsakte : Westpoort 31, 33 en 35

Referentie omgevingsloket: OMV_2022102838
Referentie gemeente: 2022/00205
Inrichtingsnummer: 20220523-0061
Project: Exploitatie van een werkplaats voor carrosserie-activiteiten
Administratieve ligging:Kadastrale ligging: Westpoort 31, Westpoort 33, Westpoort 35 te 2070 Zwijndrecht

Afdeling 11011, sectie A, perceel 233NAfdeling 11056, sectie B, perceel 625F2

Cryns Carrosserie NV heeft een melding verricht voor exploitatie van een ingedeelde inrichting. 

Toepasselijke indelingsrubrieken van de indelingslijst: 3.4.1°a), 4.3a)1°i), , 6.4.1°, 15.2., 15.4.1°,16.3.2°a), 17.1.2.1.1°, 17.3.2.1.2.1°, 17.3.6.1°a), 17.3.7.1°a), 17.4., 29.5.7.2°a)1), 43.1.1°a), 59.3.

Kort omschreven gaat het over Exploitatie van een werkplaats voor carrosserie-activiteiten. 

De aanvraag heeft als adres: Westpoort 31, Westpoort 33, Westpoort 35 te 2070 Zwijndrecht.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 13/09/2022 akte genomen van de melding. Aan deze melding werden geen voorwaarden opgelegd. 

De aktename ligt van 22/09/2022 tot en met 21/10/2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Leefomgeving, op volgend adres: Binnenplein 1. De vergunning kan worden ingekeken tijdens de openingsuren van de dienst, mits afspraak (via www.zwijndrecht.be of 0800/ 99 604). De beslissing kan ook worden ingekeken via het omgevingsloket (omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be).

BEROEPSPROCEDURE

U kan, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing als u gevolgen ondervindt van deze aktename.

Bezorg hiertoe een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging per aangetekende brief of neerlegging ter griffie aan:

Raad voor Vergunningsbetwistingen

p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges

Koning Albert II-laan 35 bus 81

1030 Brussel

Doe dit op straffe van onontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 45 dagen te rekenen vanaf de datum van de eerste dag van de aanplakking. Deze dag is niet inbegrepen.

Die het verzoekschrift in vijfvoud in, namelijk één origineel en vier fotokopies of een digitale kopie.

Bezorg gelijktijdig een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan:

  •  het college van burgemeester en schepenen (Binnenplein 1, 2070 Zwijndrecht)
  •  de persoon die de melding heeft verricht (u vindt het adres van deze laatste in de aktename).

Vermeld in het verzoekschrift minstens de volgende gegevens:

  • uw naam, hoedanigheid, woonplaats of zetel en gekozen woonplaats in België en in voorkomend geval een telefoonnummer en een e-mailadres
  • het college van burgemeester en schepenen en het hierboven vermelde adres als verweerder
  • het voorwerp van het beroep
  • een uiteenzetting van de feiten en de ingeroepen middelen
  • een inventaris van de overtuigingsstukken

U bent een rolrecht verschuldigd van:

  •  200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging;
  •  100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.

Betaal het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard. 

Meer info vindt u op de website van de Raad voor Vergunningsbetwistingen. (http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen)